5G uitrol

 

Waarom maken zoveel artsen en wetenschappers zich zorgen?

Wat is 5G?
5G staat voor 5e Generatie mobiele netwerk. Dit netwerk, dat straling gaat uitzenden van hogere tot veel hogere frequenties, komt naast de reeds bestaande 3G en 4G netwerken. 5G kan meer data dragen en overbrengen met grotere snelheid.


5G kan ons veel brengen. De industrie kan het gaan gebruiken om processen te optimaliseren bijvoorbeeld. In onze leefomgeving worden apraraten steeds 'slimmer'. We kunnen met alle gezinsleden tegelijk in no-time films downloaden of onze favoriete games spelen. Het kan gebruikt worden voor Artificiële Intelligentie (A.I.) wat steeds meer taken van mensen zal overnemen. Maar het zal ook gebruikt worden om ons leven meer en meer digitaal vast te leggen en steeds meer te controleren. Zo kan 5G de overheid helpen bij crowd control in het geval van ongeregeldheden.

ICNIRP kijkt alleen naar thermische effecten 5G

Het is belangrijk te weten dat wij biologisch electromagnetische wezens zijn. Elke gedachte die je hebt bijvoorbeeld is waar te nemen als een electromagnetische golf. Dat is de basis waarop een EEG apparaat werkt. De maatstaf op basis waarvan de 5G-frequenties als veilig worden beschouwd - en dus toegestaan zijn - betreft echter alleen thermische (opwarming) effecten. Terwijl artsen over de hele wereld echter stellen dat er overduidelijk bewijs is dat straling - ook al die van 3 en 4G - biologische schade aan het DNA veroorzaakt.

 

De biologische bestralingsbelasting zal volgens wetenschappers met de komst van 5G binnenkort onacceptabel hoog zijn voor mens en dier. De norm van de ICNIRP (die dus alleen thermische effecten meeneemt) is 100x hoger dan de Russische norm en een miljoen keer hoger dan de norm opgesteld door Oostenrijkse artsen.

 


Onderzoek naar schadelijkheid

In onderstaande documentaire vertellen wapenexperts, (moleculair en cellulair) biologen, boed analisten en leiders uit de industrie over de vergaande implicaties voor onze gezondheid en veiligheid die de komst van 5G met zich meebrengt:

Ook onderzoekers zoals professor Martin L. Pall, dr. Devra Davis en meer dan 240 andere wetenschappers die een onderzoek uit WOII herhaalden controleerden en aanvulden, komen allen tot de conclusie dat 5G straling een te groot risico met zich meebrengt voor volwassenen maar met name voor kinderen. Al in 2012 toonde Zembla aan dat de straling van mobiele telefoons schadelijk is voor kinderen.


Ook heeft het NTP een kostbare studie gedaan met looptijd van 10 jaar met ratten en muizen. Zij werden aan 2G en 3G frequenties blootgesteld. Dit onderzoek liet een een toename van hersentumoren en tumoren van het hart, bijnieren en pancreas bij de dieren zien.

 

 

Overheid en industrie nemen onterecht alleen de termische effecten mee in hun beleid

Hoewel er dus legio onderzoeken zijn die de gezondheidsschade van electromagnetische velden aantonen is het opvallend en verontrustend dat telecombedrijven en de overheid de conclusies uit deze onderzoeken niet meenemen. Ze baseren zich bij hun beleid alleen op de door de ICNIRP opgestelde onderzoeken naar thermische effecten van electromagnetische WIFI frequenties.


Overheden gaan, bijna zonder uitzondering, akkoord met het allergrootste biologische experiment dat mensen en dieren ooit hebben ondergaan


 

Reden voor onderzoek naar de link tussen 5G op 60 GHz en het Covid-19 ziektebeeld

Hoewel sterk ontdmoedigt, gecensureerd en genegeerd door de publieke, sociale en commerciële media blijkt er wel degelijk een reden te zijn voor onderzoek naar het verband tussen 5G en Covid-19.

Toename van de stralingsbelasting

In 1990 waren er de grote zenders voor radio en televisie, maar zendmasten voor mobiele communicatie waren nog nauwelijks te bekennen. Inmiddels zijn ruim 50.000 GSM, UMTS en LTE antennesystemen in ongeveer 10.000 zendmasten geplaatst. Daarbij komen nog zo'n 580 C2000 masten en grote aantallen WiFi hotspots.


Binnenshuis is er veel draadloze apparatuur zoals WiFi, DECT telefoons, 'slimme' meters, babyfoons en thermostaten. Net als zenders buitenshuis stralen de meeste van deze apparaten 24 uur per dag, ook als u ze niet gebruikt.


Het gevolg is dat de gemiddelde veldsterkte, c.q. stralingsbelasting, waar de Nederlander, ook binnenshuis, continu aan blootgesteld wordt, duizenden malen hoger is geworden dan 20 jaar geleden!

 

5G is een gepulste straling
Deze gepulste straling heeft biologische effecten waarvan inmiddels uit herhaald onderzoek is gebleken dat het schadelijke effecten heeft op dieren, zelfs in volgende generaties.


Waargenomen wordt een forse toename van het aantal DNA-breuken door toename van het aantal vrije zuurstof- en andere radicalen in de cellen en celkernen. Ook worden er micronuclei en stress hormonen gevormd en wordt de bloed-hersenbarrière meer doorlatend voor toxische stoffen.

 

Meerdere effecten zijn geconstateerd t.h.v het zenuwstelsel o.a. veranderde neuronale activiteit, ECG (hartritme), EEG (hersenfrequenties), cerebrale bloeddoorstroming, werking van de hersenen en het verminderde cognitief functioneren.


Deze biologische effecten treden sneller op bij gepulste (hoogenergetische) straling, zoals gebruikt bij mobiele communicatie en 5G in het bijzonder, dan bij ongepulste straling, waardoor men bij blootstelling aan gepulste straling vaak wel effecten meet.


Biologische effecten zijn overigens niet alleen aangetoond bij blootstelling aan RF EMV (straling), maar ook bij blootstelling aan laagfrequente elektromagnetische velden (LF EMV), zoals afkomstig van hoogspanningsleidingen en huishoudelijke apparaten.

 


Neurenbergcode
75 jaar geleden is ‘’de Neurenberg-Code’’ opgesteld met betrekking tot medische experimenten. Deze is opgenomen in de universele verklaring van de rechten van de mens. Dit is net na de WO II gebeurd om herhaling van de situatie uit WO II te voorkomen.


De Neurenberg Code stelt dat vrijwillige toestemming van de proefpersoon absoluut noodzakelijk is bij medische experimenten. Dit betekent dat de betrokken persoon wettelijk bevoegd moet zijn, om toestemming te geven; zou zo gesitueerd moeten zijn dat hij in staat is, zijn of haar vrije keuze te maken. Het experiment moet zo ontworpen zijn dat het vruchtbare resultaten oplevert voor de samenleving die niet met andere methoden of middelen te behalen zijn en niet willekeurig en onnodig van aard zijn.
 


Rechten in de wet
De wet wet stelt dat iedere op aarde levende mens, geïnformeerde toestemming moeten geven voor deelname aan (medische en niet medische) experimenten. Er is bestuursrechtelijk in alle grondwetten opgenomen dat onze overheden een voorzorgsprincipe moeten toepassen om schade en risico aan de gezondheid van mens, dier en plant in een dergelijke situatie te voorkomen.

 


Wij zijn  vrij om ‘’nee’’ te zeggen

Dit blijkt uit de Neurenbergcode en is onderdeel van de universele rechten van de mens.
 


Belang van onafhankelijk onderzoek
Volgens de meest vooraanstaande wetenschappers ter wereld is de blootstelling aan een straling afkomstig van 3G, 4G en 5G tesamen een reëel gevaar voor alle mensen, maar zeker voor de pasgeborenen en kinderen en de zwakkeren en ouderen. Vanuit het voorzorgbeginsel  moet er eerst goed en deugdelijk onderzoek gedaan worden naar alle - thermische èn niet-thermische - effecten van 5G. Uit onderzoeken naar effecten van 2G, 3G en 4G die bij mensen aantonen dat er schade ontstaat kan worden geconcludeerd dat de invoering van een on-getest hoogfrequent en energetisch gepulst 5G-netwerk onverantwoord is.
 


Genetische schade
De vier grote gebieden die nu al veel EMF schade en effect laten zien:


1. Vruchtbaarheidvermindering bij mannen en vrouwen door meerdere pathways en hormonale disbalans (endocriene verstoringen). Nu zijn reeds een 20-25%  van koppels niet of verminderd vruchtbaar. Na vier generaties zou er een bijna irreversibele infertiliteit kunnen ontstaan door in utero exposure ook door mutaties en DNA schade.

 

2. Kanker en schade aan bloed en bloedvormende organen. Het mechanisme is dat er een forse toename is van enkele en dubbele DNA-streng breuken en dysfunctie van de mechanismen van cel-apoptose.

 

3. Neurologische problemen zoals slapeloosheid, hoofdpijn, vermoeidheid, depressie, concentratieproblemen en Dementie.

 

4. De verstoring van ‘’voltage-gated calciumionenkanalen’’ aanwezig in iedere celmembraan kan leiden tot autisme.


 

Meer lezen:

Verzameling websites over straling en over 5G met veel informatie:
https://5gisnietoke.nl/startlinks/

In deze landen en gemeenten is de uitrol van 5G (voorlopig) stopgezet:
https://stralingsbewust.info/uitrol-5g-stopgezet-in-deze-landen-en-gemeenten/

Bezorgde burgers spreken zich uit over de gevaren van 5G naar minister Rutte:
https://5bburgers.nl

Brussel wil niet dat haar burgers ‘proefkonijnen’ zijn er weigert een proeftraject voor het uitrollen van 5:
https://www.hln.be/in-de-buurt/brussel/brusselse-regering-weigert-5g-brusselaars-zijn-geen-proefkonijnen~a92c8130/

Een internationale Summit (1-7 juni 2020) waarin wetenschappers, artsen en specialisten hun zorgen uiten over 5G:
https://the5gsummit.com
 

 

Steeds meer mensen staan op voor hun vrijheid

We realiseren ons hoe belangrijk het is om te leven in vrede, vrijheid, vitaliteit en saamhorigheid.

We zijn gemaakt om in liefde en nabijheid van elkaar samen te leven. Hier zeggen wij JA! tegen.


Dit is de plek waar wij onze bronnen verzamelen. Je bent welkom, kijk gerust mee.


Heb je feedback of wil je een bron met ons delen? Stuur ons een e-mail: Contact@humanityunite.info