De Covid noodwet

 

De democratie onder druk

 

​​De Raad van State heeft er bij het kabinet op aangedrongen haast te maken om een wettelijke basis voor de corona maatregelen te maken. De noodverordeningen waarin de maatregelen nu zijn vastgelegd, voldoen niet. De maatregelen missen op dit moment een juridische basis en beperken de grondwettelijke vrijheden van burgers en is feitelijk illegaal. 

Zware kritiek op het eerste voorstel

De Ministerraad heeft het eerste wetsvoorstel op 5 juni goedgekeurd en heeft het vervolgens voor advies naar de Raad van State gestuurd. De Raad van State heeft daarop een zeer kritisch advies over het wetsvoorstel aan het kabinet uitgebracht.

De Raad vroeg zich af of niet te makkelijk vrijheden ondergeschikt zouden worden gemaakt aan het belang van de volksgezondheid. Verder was de Raad van State er ongerust over dat het kabinet de wet makkelijk kan verlengen, waardoor de tijdelijkheid maar betrekkelijk zou zijn.


De eerste versie van het wetsvoorstel werd ook ter consultatie naar diverse andere belanghebbenden gestuurd wat eveneens tot zware kritiek leidde (zie verderop de reacties). Zo zou het kabinet zelfstandig (dus zonder instemming van de 2e Kamer) nieuwe regels kunnen uitvaardigen en per decreet kunnen gaan regeren. En ook de tijdelijkheid van de wet riep vraagtekens op. Het kabinet kan de geldigheid van de wet telkens verlengen. Tijdelijke regels kunnen dan in feite voor onbepaalde tijd gaan gelden. Willen we dat, is het nodig en is er sprake van een ernstige dreiging?

Maatregelen binnen een noodverordeningen zijn uitsluitend legitiem tijdens een acute crisissituatie

Terug naar de tekentafel

De geplande ingangsdatum van 1 juli bleek niet haalbaar en het kabinet ging weer terug naar de tekentafel.

Minister Hugo de Jonge verwacht dat de aangepaste versie  1 oktober ingevoerd zal kunnen worden.

 

Aangepaste Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Op 13 juli jl. heeft het kabinet het aangepaste wetsvoorstel waarin de coronamaatregelen worden vastgelegd ingediend bij de Tweede Kamer. Deze tijdelijke wet is bedoeld om de noodverordeningen te vervangen waarin de maatregelen op dit moment zijn vastgelegd.

Democratie ook bij tweede wetsvoorstel op de tocht

​Ondertussen heeft het kabinet dus een aangepast wetsvoorstel ingediend op basis van het advies van de Raad van State. Het binnengaan van woningen zonder huiszoekingsbevel is geschrapt uit het nieuwe wetsvoorstel maar de mogelijkheid tot regeren per decreet (zonder tussenkomst van de Tweede Kamer). De nieuwe wet geldt in principe voor een halfjaar, met de mogelijkheid haar telkens drie maanden (en hypothetisch tot in het oneindige) te verlengen.

 

De verwachting is dat de Kamers in september over het voorstel debatteren en stemmen. Mogelijk leidt dit (wederom) tot aanpassing van het voorstel. We zien met heel veel belangstelling uit naar de debatten en stemming die gaan bepalen of we mogelijk voor nog een half jaar of mogelijk langer, zullen leven in een 1,5 meter maatschappij met mondkapjes voor een ziektebeeld met minder sterfgevallen dan de griep uit 2018.

 

Bekijk hieronder de genuanceerde mening over het tweede wetsvoorstel van Bas Filippini van stichting Privacy First.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       Reacties op het eerste voorstel van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19:


Ombudsman en Gemeenten
Een nieuwe spoedwet met maatregelen om het coronavirus te lijf te gaan, doet volgens de Nationale ombudsman en gemeenten inbreuk op de grondrechten van Nederlanders. "De gevolgen van deze wet zijn voor burgers, volwassen of kind, verstrekkend", zegt ombudsman Reinier van Zutphen. De gemeenten vinden dat de nieuwe, tijdelijke spoedwet ze te weinig mogelijkheden geeft om het beleid te sturen. "Voor burgers wordt niet duidelijk wie er nu precies beslist over noodzakelijke maatregelen, welke afwegingen een rol spelen in de beslissingen en waar burgers terechtkunnen als ze worden geconfronteerd met beslissingen die gaan over voor hen wezenlijke belangen en behoeften’’, aldus de ombudsman.

 


Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA):
De NOvA zegt onder meer zich zorgen te maken over de zorgvuldigheid en de kwaliteit van de wetgeving, onder meer omdat het kabinet zoveel haast maakt. ‘Het wetsvoorstel maakt het mogelijk te veel en te ver gaande beperkingen van bewegings- en vergadervrijheden voor een onbepaalde periode normaal te maken; beperkingen die niet normaal zijn en ook niet behoren te zijn in een democratische samenleving.’ De NOvA wijst erop dat het niet nodig is de inperking van grondrechten en vrijheden via een tijdelijke wet te regelen. De overheid kan dat ook prima regelen met noodverordeningen, die aan een tijd en plaats zijn gebonden, aldus de orde. Voordat het wetsvoorstel aanvaard wordt, dient het te worden getoetst aan de Grondwet en aan internationale verdragen en is een democratisch debat in het parlement en de samenleving nodig, stelt de NOvA. Het wetsvoorstel bestaat uit twee pagina’s. De NOvA heeft daarbij een advies gegeven van 10 pagina’s.

 


Stichting Vaccinvrij
De nood is hoog bij onze politici – zijn zij in staat de bevolking onder controle te houden?
De nood is hoog, niet alleen onder de ouderen die worden ‘beschermd’ in verpleeghuizen die zijn getransformeerd tot gevangenissen. Dat is geen bescherming, want zij kunnen overlijden aan eenzaamheid. De nood is hoog onder honderden duizenden middenstanders. Het moet zwaar zijn voor mensen die ‘gewoon’ willen werken om te zien dat hun bedrijf de maatregelen niet overleeft.

De nood is blijkbaar ook hoog onder politici, want er wordt veel haast gemaakt met een wet die de noodvorderingen moet vastleggen. De bevolking wordt wakker. De wetenschappelijke onderbouwing van de 1,5, meter maatschappij is niet te vinden. De berichten over Bill Gates, de corruptie van de WHO en een hele rits andere door Bill Gates gekochte organisaties bereiken zelfs de normaal gesproken goedgelovige massa. Het vertrouwen in het OMT, het RIVM, het kabinet, en de media neemt verder af. Het bewustzijn groeit. Maken de door de WHO aangestuurde politici haast met de nieuwe wet om de controle niet te verliezen? Lees erover in dit artikel van Stichting Vaccinvrij. Daarbij is het Nawoord aan het einde zeker aan te bevelen.

 


Via 1V EenVandaag, onder andere  Petitie tegen de noodwet
Er is brede weerstand tegen de corona-spoedwet van minister De Jonge. Juristen, raadsleden en advocaten vinden de wet veel te ver gaan. Ook hoogleraar Wim Voermans is bezorgd: "De minister zet de klok 150 jaar terug."


Op 1 juli zou de 'Tijdelijke Wet Maatregelen covid-19' in moeten gaan, maar dat plan staat nu op losse schroeven. Het idee van de wet: de losse noodverordeningen die er nu zijn, in verband met het coronavirus, vastleggen in wetgeving. De minister zou hiermee grondrechten schenden en vrijheden te ver inperken.
 


'Zo regeerde Willem I'
Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden vindt dat de minister hiermee teruggaat in de geschiedenis. "Zo regeerde Willem I, per decreet, zonder inbreng van het parlement." Altijd, maar zeker bij maatregelen die inbreuk maken op persoonlijke vrijheden moet er controle zijn van de Kamer, vindt hij. "We zijn een democratische rechtsstaat waarin onze volksvertegenwoordigers iets te zeggen hebben over of en wanneer onze vrijheden worden beperkt."

 


Blanco volmacht
Voermans maakt zich zorgen om de macht die het kabinet hiermee naar zich toetrekt: "Als Kamerleden hier voor stemmen, geven ze een blanco volmacht af aan de ministers."


Toch denkt Voermans niet aan kwade opzet, hij denkt dat minister De Jonge vooral heel doortastend te werk wilde gaan. "Maar de wereld gaat aan vlijt ten onder. Dit gaat echt veel te ver." Bovendien zijn er andere manieren om de dingen te regelen. "Je kunt een uitzonderingstoestand aankondigen. Ik snap niet dat daar niet voor is gekozen."
 


Petities massaal ondertekend
Hoogleraar Wim Voermans wil graag mensen wakker schudden: "Pas even op! Hier wordt, misschien met de beste bedoelingen, onze hele systeem aan de kant geschoven en dat kan niet zo zijn." Zijn mening wordt breed gedragen. Niet alleen juristen, raadsleden en burgemeesters maken zich zorgen om het plan. De petitie 'Nee tegen de spoedwet' is intussen (d.d. 22 juli) al meer dan 345.596 keer ondertekend.


Viruswaanzin
De groep Viruswaanzin.nl heeft een kort geding ondernomen tegen de Belgische en Nederlandse staat. Maurice de Hond en 40 anderen hebben zich hierbij aangesloten. Een onmiddellijk einde aan de coronamaatregelen werdt geëist. De noodwet zou daardoor niet meer nodig zijn. Het kort geding werd op 25 juni gehouden en resulteerde in een wrakingsverzoek van Viruswaanzin die geen vertrouwen had in de onpartijdigheid van de rechter. Op basis van een door haar uitgesproken vonnis in een andere Corona-gerelateerde rechtzaak bleek volgens Viruswaanzin vooringenomenheid.

 


2e en 1e Kamer
Partijen in de Tweede Kamer hadden al aangegeven behandeling van de wet niet onder tijdsdruk te willen afraffelen. Verder was er al inhoudelijke kritiek, niet alleen van de oppositie maar ook van regeringspartijen D66 en ChristenUnie. Zij vinden dat in het voorstel op een paar punten verbetering nodig is. De VVD vond het nog te vroeg voor kritiek, omdat het definitieve voorstel nog niet bekend is. Wel vinden de liberalen dat in deze wet de rol van het parlement duidelijk moet zijn neergelegd. De staatsrechtdeskundigen en de Nationale ombudsman zijn kritisch.

 


Reactie van Hugo De Jonge
Rond de nieuwe coronaspoedwet is "een misverstand ontstaan”, meent De Jonge. Uit de reacties maakt hij op dat het misverstand is gerezen dat deze wet bedoeld is om het kabinet meer bevoegdheden te geven. "Maar dat is niet het geval. Het kabinet heeft bevoegdheden genoeg om de coronacrisis te bestrijden. Wat wij willen is juist de bevoegdheden van de Kamer versterken en weer de normale bestuurlijke verhoudingen terugbrengen.”

Dat doel blijft overeind, maar alleen de vormgeving wordt nog aangepast, zei De Jonge.

Er is blijkbaar een groot verschil in hoe het kabinet de nieuwe wet interpreteert tegenover de vele organisaties en instellingen die zich zeer kritisch hebben uitgelaten

 


Tijdelijke wet gekoppeld aan vaccin?

Volgens Minister De Jonge zou juist de Tweede Kamer hebben aangedrongen op een tijdelijke wet, omdat de huidige noodverordeningen nog lang zullen gaan duren. Totdat er een nieuwe wet van kracht is, zijn de noodmaatregelen om de coronacrisis te bestrijden gebaseerd op de Wet publieke gezondheid (Wpg). De nieuwe coronawet is tijdelijk en zal nodig zijn totdat er een werkend vaccin is, zei De Jonge.

De veelbesproken coronaspoedwet moet het liefst eind augustus of begin september in de Tweede Kamer worden behandeld hoopt justitieminister Ferd Grapperhaus. In de zomerstop van het parlement kan er schriftelijk over gedebatteerd worden, denkt de bewindsman. "Ik moet zeggen dat ik me ietwat verbaasd heb over het af en toe nogal extreme verzet”, zegt de minister. De wet zal de coronamaatregelen zoals de 1,5 meter afstand en mondkapjes in het openbaar vervoer vastleggen, zodat dit niet meer via lokale noodverordeningen gebeurt. Dat is staatsrechtelijk juist veel netter, stelt Grapperhaus.

 

 

Steeds meer mensen staan op voor hun vrijheid

We realiseren ons hoe belangrijk het is om te leven in vrede, vrijheid, vitaliteit en saamhorigheid.

We zijn gemaakt om in liefde en nabijheid van elkaar samen te leven. Hier zeggen wij JA! tegen.


Dit is de plek waar wij onze bronnen verzamelen. Je bent welkom, kijk gerust mee.


Heb je feedback of wil je een bron met ons delen? Stuur ons een e-mail: Contact@humanityunite.info